длъжностно лице

Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Как удостоверението за курс за длъжностно лице по трудовите процеси влияе на работата

Дистанционен курс за Длъжностно лице , ръководещо трудови процеси

       Длъжностното лице, което ръководи трудовите процеси, е главно свързващо звено между повечето отдели в една компания и основен орган за комуникация и съдействие между работниците и управителя. Това лице ръководи и синхронизира успешния работен процес, за да може всичко да работи в една посока. Поради тази причина изборът на такова лице трябва да е много внимателен и премерен. Естествено в процеса на работа ще се изгладят много несъответствия и неразбирателства, ще се натрупа и опит. Но преди всичко да започне е необходимо лицето, което смятате да изпълнява тази длъжност във фирмата ви да премине специално обучение или курс, който завършва с получаването на удостоверение. 

       Успешното обучение е ключа към добрата работа. Ето защо обучението от курса за длъжностно лице по трудовите процеси ще е изключително полезен. На първо място той дава подробна информация за правата и задълженията на ръководителите на всички звена. Знаейки това длъжностното лице по трудовите процеси с лекота ще може да сътрудничи с тях, тъй като ще знае до къде се простират неговите правомощия и какво може да изисква като съдействие от тяхна страна. Най-важното, което дава курса за длъжностно лице е способност за оценка на работната среда и на цялостния риск. Само така едно такова лице може да разработи всеобщ план, координиран и гарантиращ безопасността на всеки един член на екипа. По време на своето обучение длъжностното лице по трудовите процеси научава как да се подържат определените типове машини така, че да се спазват условията за здраве и труд. Голяма част от обезопасяването се случва чрез поставянето на определени знаци, които са видими за всички. Така често се избягват големи повреди или аварии. Длъжностното лице се обучава на минимума знаци, които трябва задължително да се ползват. Курсът преминава и през част, която учи как да се решават дребни правни проблеми в процеса на работа, без да се нарушава той и да се търсят външни наместници. В съвременния език това се нарича медиация и е част от всеки процес, защото малки конфликти винаги стават, където има работа и отговорност. 

       Работата на длъжностното лице включва и много административни и чисто документални задачи. Те не са за подценяване и не са никак лесни, тъй като от тяхното правилно спазване зависи правилното изпълнение на работата. Огромна част от оценката на работата се състои от правилното водене на документация, без пропуски и според съответните системи за качество, наложени във фирмата. 

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Кой може да получи сертификат за длъжностно лице за инструктажи

Дистанционо обучение на Длъжностно лице по инструктаж

      Сигурността на работното място е дейност, която е съвкупна от действията на много хора. На първо място фирмата от самото си създаване трябва да има ясна идея и стратегия за това как ще осигури безопасността на хората, които ще работят в нея. За да може да подържа политика за това, че безопасността на всеки човек е преди всичко, фирмата се нуждае от механизми, с които да подържа съзнателно и отговорно отношение у своите служители. За да придаде тежест на всяка дума, която длъжностното лице за инструктажи ще каже на всеки от служителите, фирмата трябва да обвърже тези думи с реални събития. Няма по-мотивиращо средство от онагледяването. Затова на длъжностното лице за инструктажа се залагат големи отговорности, които са свързани с ежедневно инструктиране и следене на персонала.

      Изборът на човек, който ще провежда инструктажа в компанията не може да е спонтанен и лекомислен. Той касае всички, които работят и ръководят фирмата. Затова има законови изисквания, които до известна степен ограничават и насочват избора на това лице. Нужно е тези критерии да се вземат предвид още преди да се изпрати служителят на курс, за да не се окаже в последствие, че всичко е било напразно.

       Най-главният критерий, на който се залага, това е дългогодишния опит в сферата на безопасност на труда. Относително е да се каже кой опит е достатъчен и кой не е. Има много хора, които десетки години работят на едно място механично, но така и не успяват да усетят работата и да проявяват далновидност към това, което ги очаква. Същевременно има и такива, които работят например пет години, а правят всичко с такъв замах, сякаш цял живот са правили това. Ето защо условно може да кажем, че служител с по-малко от пет години опит в сферата, в инструктажа и подсигуряване на безопасни условия на труд не е подходящ кандидат за тази служба.  Макар и да е достатъчно опитен все пак трябва да споменем, че това лице също трябва да преминава специфично обучение и да го подновяват най-рядко на две години.

        Другото основно нещо, което е условие за заемане на длъжността лице за инструктажи е образованието на кандидата. Предвидено е то да е минимум степен „ бакалавър „ както е определено преди това от Закона за висшето образование. Добър вариант би било бакалавърската степен да е свързана със строителство, инженерна специалност или такава, свързана директно с безопасността на труда.

Дистанционо обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

5 причини да изберем дистанционното обучение по ЗБУТ

Дистанционо обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Здравословните и безопасни условия на труд (накратко ЗБУТ) са основна предпоставка за успешната реализация на трудовия процес. Те носят комфорт и сигурност на работниците, а това от своя страна доказано повишава производителността на предприятието. Съвременните законови норми изискват специално обособени, преминали подходящо обучение лица да се занимават с въпросите по ЗБУТ във всяка фирма. В тази връзка съществуват два вида такова обучение – на място и дистанционно. Тенденцията днес е все повече хора и най-вече младите да избират втория тип – курса от разстояние, който е по-нов от този със задължително присъствие. Представяме ви 5 причини да изберете дистанционното обучение по ЗБУТ.

1. Спестява пари.

Сравнен с предшественика си, онлайн курсът определено е много по-изгоден от финансова гледна точка. Два са факторите, които обуславят тази му характеристика. На първо място, вече изобщо не е необходимо да се заделят средства за пътни разходи и нощувка. Тази разновидност на обучението се извършва най-често от дома, затова физическото присъствие става излишно. Второ, почти всички такива курсове са с по-ниска такса за участие.

2. Персонализиран подход.

Отличителна черта на обучението по ЗБУТ от разстояние е, че то става индивидуално. По този начин всеки обучаващ се може да си избере удобна дата. Освен това не се налага отсъствието от работа.

3. Практичността на съвременните технологии.

С разрастване на конкуренцията между производителите на компютри, цената на устройствата намалява. Това ги прави достъпни и все повече хора умеят да ги използват добре. Нещо повече, онлайн курсът се провежда чрез специализиран софтуер, който е изключително лесен за използване.

4. Домашния уют.

Кой не би искал да получи допълнителни професионални квалификации, докато си стои вкъщи? Ето че тази възможност е налице при дистанционното обучение по безопасност и здраве.

5. Печели време.

Времето е сред най-ценните ресурси в човешкия живот. Всичко споменато дотук показва, че предпочитайки този курс, вие спестявате ценно време, което можете да прекарате с приятелите си.