Обучения за КУТ и ГУТ

Дистанционно обучение по ЗБУТ за представителите на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Избор на вид ежегодно обучение за представители на ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Собствениците и управителите на фирми в строителния бранш, които работят активно в тази сфера, за наясно, че всяко предприятие с над пет броя служители трябва да основе със заповед Група по условия на труда. Такава група е задължителна във всички звена на предприятието, които наброяват персонал между пет и петдесет души.

След като вече сте наясно кой вид организация по условия на труд ще изберете на вашата фирма, трябва да се пристъпи към избор на хора. Ако приемем, че и това вече е факт, запознатите с темата за учредяване на ГУТ ще пристъпят към ефективността на тази организация, а именно обучението на всеки в компетентността и спецификата на тази позиция.

Работодателите с повече контакти и възможности лесно могат да извикат лектор във фирмата, който да обучи съответните хора. Това разбира се е не лош вариант, ако хората, работещи там, се трудят на смени и могат да останат след работно време или да дойдат по-рано. Тогава биха могли да се формират групи, които да посещават ежегодно обучението, защото както стана ясно, то не е еднократно, а се повтаря всяка година за периода на мандата на ГУТ.

Всяка година обучението може да се извършва и по най-широко разпространения начин, а именно чрез посещението на център за квалификация, който да приема членовете на ГУТ.

В днешно време все повече се налага и нова тенденция за обучение на персонала, а именно дистанционното обучение по интернет. Това също би било хубав вариант за избор. Сертификатът, който обучаваните получават след проведеното онлайн обучение по ЗБУТ, има същата тежест, както всеки такъв, получен чрез горните форми на обучение. Освен това, имайки предвид, че първоначалния курс ще трябва да се повтаря всяка година, дистанционното обучение за представителите на ГУТ може лесно да се осъществи с предишната регистрация в съответния сайт. Още повече, че в сравнение с първото обучение, което трае тридесет часа, а ежегодното шест, при дистанционна форма на обучение по ЗБУТ, второто би преминало почти неусетно.

Независимо кой вариант ще бъде избран, той може да се променя в съответствие с условията, разходите и заетостта на участниците в него и тяхното работно време.

 

Дистанционен курс за Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Необходима

документация за първоначално обучение и заседание на КУТ

Дистанционен курс за Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Учредяването на Комитет по условия на труда е свързано с всяка фирма, която има дори един служител над петдесет. Неговата дейност не е формална, а има връзка с ежедневните процеси във фирмата, като подлежи на проверка от съответните държавни органи. За да може да се докаже, че всичко е наред и спазено, трябва да има последователност във воденето на документация и наличието на задължителна такава.

Обикновено дейността на комитетът започва с обучение на всеки от членовете му. Представителите на КУТ трябва да са назначени със заповед на работодателя. Проведенето им обучение също трябва да се доказва чрез наличието на сертификати, договори с фирмата, в която е проведено обучението ( допуска се всякакъв вид дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ от органи с акредитация ) и всичко свързано с него.

Работата на комитета е свързана с ежеседмични събирания и обсъждания. Макар и с неофициален характер, те трябва да са протоколирани. Може би тази безкрайна хартиена работа ще се стори ненужна и отживяла, но тя трябва да върви паралелно, защото колкото и добре да работи този комитет, при една поверка той ще е подложен на санкции и глоби.

Примерните варианти за протокол от заседание могат да бъдат много, но ето какво трябва да присъства задължително не винаги в този ред, във всеки един такъв. От особено значение е в началото на всеки протокол от заседание да има имената на участниците, датата и посочено лице, което да изпълнява ролята на протоколчик.

Освен това всяко заседание трябва да има попълнен дневен ред, който да се следва. Той е различен в зависимост от проблемите, които ще бъдат обсъждани. Всяка точка се разглежда отделно. И предложенията се записват точка по точка. За да се види ясно, че са разгледани.

Протоколът от заседанието завършва със заключение и конкретна дата за следващо такова, следвайки някаква периодичност, в зависимост от вида дейност на фирмата и натовареността на служителите.

Съгласието на всеки от участниците с дневния ред и взетите решения, както и присъствието им се удостоверява с автентичен подпис в края на документа. Наличието на всеки от тези компоненти в протокола от заседанието гарантира добре свършена работа и спазване на държавните изисквания, което от своя страна ще ви пази от проблеми в бъдеще.