контрол на качеството обучение

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Предимства на дистанционно обучение за Контрол на качеството

Здравословните и безопасни условия на труд изискват множество усилия. Те са предпоставка за качествена работа, извършена в контролирана и сигурна среда, която дава на служителите на фирмата основа за добра работа.  

       По своята същност обучението по контрол на качеството се изисква във всяка строителна фирма, както и обучението по ЗБУТ ( без значение дали е проведено онлайн или в център за обучение). То може да бъде проведено както под формата на онлайн обучение, така и на място във фирмата или в извънработно време. Без значение на избрания метод на обучение, темите, които се засягат в него са едни и същи. В края на курса обучените в контрол на качеството са наясно с рисковете във влагането на различните материали. Важно е всеки от тях да бъде в съответствие с изискванията и нормите, за да предпазват от вредни влияния, както и да бъдат достатъчно надеждни в годините.

контрол на качеството обучение

       В този смисъл обучението по контрол на качеството пряко се отнася към безопасността на труда. Първо то има връзка с конкретния етап на строителството или ремонтната дейност. Качественият контрол на използваните материали внася сигурност в работния процес, тъй като намалява или елиминира съвсем риска от злополуки поради използването на неподходящи суровини. Друг аспект на контрола на качеството е, че съществуват материали, които се използват биха могли да се използват заради здравината, дългия си живот и други. Но това не винаги ги прави безобидни за здравето. В краткосрочен план те биха нанесли вреди на работещите при вдишване или допир. Някои влияят неблагоприятно при контакт и смесване с друго вещество. Добре обученият контрольор на качеството би знаел и предвидил това, за да не го позволи.

        Не на последно място трябва да се спомене, че при първоначалния контрол и избор на материали също не би трябвало да се допуска да се ползват такива, които биха имали вредно влияние в дългосрочен план. Това е още един път гаранция за здравословни условия на труд. Ако приемем, че сградата в готов вид ще помещава офис помещения, то добрият контрол би гарантирал здравето на работещите там и безопасните условия да извършват дейността си за дълги години напред. Цената на качествената работа си заслужава да бъде платена.

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по БЗР

Наказателни действия при липса на длъжностно лице по БЗР

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

          Законовите разпоредби много ясно и в детайли описват всички длъжностни лица, които трябва да следят за безопасност и здраве на работното място. Дали в строителния бизнес или в друга сфера, в която рискът от трудова злополука е доста по-голям, в сравнение с определени длъжности и операции, служители, които да следят за сигурността на работното място са нужни.

           Има много практически примери, които показват как тази дейност се формализира и се изпълнява само на хартия. Всеки, който си е позволил да подцени тази дейност, носи сам своята отговорност за това. Все пак за да се предотврати, макар и частично бъдещо такова поведение, бизнесът трябва да е наясно с последствията от липсата на лице по БЗР, обучени онлайн или на място в особеностите на ЗБУТ

          Ежедневно и периодично всяка фирма подлежи на контрол и проверка от съответните органи по безопасност. Освен да сътрудничат и оказват съдействие при всяка проверка и посещение на инспекторите, които следят за изпълнението на разпоредбите, би било добре въпросните компании да са наясно какво би им коствало да не спазват законите.

          Най-безобидното последствие от проверката е предписанието. То обикновено е и практически би могло да бъде отстранено до дни при добро желание. Не така обаче стои въпроса със случаи, в които разминаването е толкова сериозно, че се налага изваждането от експлоатация на определено оборудване, а в по-лоши случаи и на цели производствени линии. 

          Много по-сериозни са нещата, когато ръководният персонал не възприеме ситуацията достатъчно сериозно и не направи нужното да отстрани несъответствията още при първото посещение на оторизираните органи. Законът предвижда при повторно посещение, при което не са отстранени нарушенията, затваряне на обекта, докато всичко не бъде вкарано в необходимите норми. 

          Още по-пагубни биха били мерките по отстраняване на работник или работници, които при проверката са с положително непрофесионално отношение към сигурността на работното място или не са достатъчно запознати с правилата на безопасен и здравословен труд. Липсата на дистанционно обучено длъжностно лице по ЗБУТ биха били по своята същност достатъчно условие за преустановяване на дейността на обекта, което би довело до загуби и непредвидени отрицателни резултати. 

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителствотоКак и кога се извършва контрол на качеството в строителството след обучението

 

      Контролът на качеството обхваща целия процес и всички съставящи го такива във частност. Той се извършва по всяко време на работа, само че преди да започне този контрол, нужно е лицето или лицата, които ще следят за това, да преминат специален курс на обучение. Този курс обхваща много специфична и широка материя, която дава необходимия минимум от знания, за да се извършва тази дейност. В най-общи линии курсът започва с изискванията за качествата и характеристиките, които трябва да притежава определения продукт, който се произвежда, за да отговаря на качеството, което е заложено в него. В тази връзка той трябва да знае кога и как се поставят маркировки на всеки продукт. Особено важни са изискванията за влагане на продукт и на оценката му. Само човек, който е наясно с начинa на оценяване, може да борави спокойно с нови и стари продукти, които познава. Веднъж вложени материалите също подлежат на оценка и наблюдение, за да се гарантира сигурността на обекта. Както навсякъде, огромна част от курса е отделен на нормативната уредба, както в България, така и тази на европейско ниво и тяхното синхронизиране.

       Видно е, че курсът дава цялата необходима информация за правилното протичане на контрола и всички съпровождащи го дейности. Със завършването му всеки обучаващ се получава необходимото удостоверение, което да може да позволи нормалното протичане на работата. Контролът следва да започне непосредствено след заемането на този пост. Тъй като производствения процес е бърз и без прекъсване, контролът трябва да се осъществява от самото начало, за да се избегне голямото количество на стоки, които да се бракуват. Имайки предвид това трябва да се знае, че обучението трябва да се предвиди много преди да започне същинската дейност на самата фирма. Това е така, защото както виждаме контролът е една от първичните дейности и без лице по контрол тя е абсолютно невъзможно. В този ред на мисли трябва да се предвиди в кой точно момент преди започване на дейността на фирмата да се проведе курса и назначаването на това лице, за да се избегне спиране или задържане на производствения процес, строежа и други дейности на конкретния обект. Относно начина на извършване на този контрол, всяко длъжностно лице само налага принципи на работа, които са подходящи за дейността на фирмата и са приложими за тези й особености. От общата информация всеки сам за себе си съставя специфичен план, който да прилага и да работи в положителна посока.

Дистанционен курс за Длъжностно лице ръководещо трудови процеси

Дистанционен курс по ЗБУТ за Длъжностно лице, ръководещо трудови процеси

Как удостоверението за курс за длъжностно лице по трудовите процеси влияе на работата

Дистанционен курс за Длъжностно лице , ръководещо трудови процеси

       Длъжностното лице, което ръководи трудовите процеси, е главно свързващо звено между повечето отдели в една компания и основен орган за комуникация и съдействие между работниците и управителя. Това лице ръководи и синхронизира успешния работен процес, за да може всичко да работи в една посока. Поради тази причина изборът на такова лице трябва да е много внимателен и премерен. Естествено в процеса на работа ще се изгладят много несъответствия и неразбирателства, ще се натрупа и опит. Но преди всичко да започне е необходимо лицето, което смятате да изпълнява тази длъжност във фирмата ви да премине специално обучение или курс, който завършва с получаването на удостоверение. 

       Успешното обучение е ключа към добрата работа. Ето защо обучението от курса за длъжностно лице по трудовите процеси ще е изключително полезен. На първо място той дава подробна информация за правата и задълженията на ръководителите на всички звена. Знаейки това длъжностното лице по трудовите процеси с лекота ще може да сътрудничи с тях, тъй като ще знае до къде се простират неговите правомощия и какво може да изисква като съдействие от тяхна страна. Най-важното, което дава курса за длъжностно лице е способност за оценка на работната среда и на цялостния риск. Само така едно такова лице може да разработи всеобщ план, координиран и гарантиращ безопасността на всеки един член на екипа. По време на своето обучение длъжностното лице по трудовите процеси научава как да се подържат определените типове машини така, че да се спазват условията за здраве и труд. Голяма част от обезопасяването се случва чрез поставянето на определени знаци, които са видими за всички. Така често се избягват големи повреди или аварии. Длъжностното лице се обучава на минимума знаци, които трябва задължително да се ползват. Курсът преминава и през част, която учи как да се решават дребни правни проблеми в процеса на работа, без да се нарушава той и да се търсят външни наместници. В съвременния език това се нарича медиация и е част от всеки процес, защото малки конфликти винаги стават, където има работа и отговорност. 

       Работата на длъжностното лице включва и много административни и чисто документални задачи. Те не са за подценяване и не са никак лесни, тъй като от тяхното правилно спазване зависи правилното изпълнение на работата. Огромна част от оценката на работата се състои от правилното водене на документация, без пропуски и според съответните системи за качество, наложени във фирмата. 

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, провеждащо инструктажи по БЗР

Кой може да получи сертификат за длъжностно лице за инструктажи

Дистанционо обучение на Длъжностно лице по инструктаж

      Сигурността на работното място е дейност, която е съвкупна от действията на много хора. На първо място фирмата от самото си създаване трябва да има ясна идея и стратегия за това как ще осигури безопасността на хората, които ще работят в нея. За да може да подържа политика за това, че безопасността на всеки човек е преди всичко, фирмата се нуждае от механизми, с които да подържа съзнателно и отговорно отношение у своите служители. За да придаде тежест на всяка дума, която длъжностното лице за инструктажи ще каже на всеки от служителите, фирмата трябва да обвърже тези думи с реални събития. Няма по-мотивиращо средство от онагледяването. Затова на длъжностното лице за инструктажа се залагат големи отговорности, които са свързани с ежедневно инструктиране и следене на персонала.

      Изборът на човек, който ще провежда инструктажа в компанията не може да е спонтанен и лекомислен. Той касае всички, които работят и ръководят фирмата. Затова има законови изисквания, които до известна степен ограничават и насочват избора на това лице. Нужно е тези критерии да се вземат предвид още преди да се изпрати служителят на курс, за да не се окаже в последствие, че всичко е било напразно.

       Най-главният критерий, на който се залага, това е дългогодишния опит в сферата на безопасност на труда. Относително е да се каже кой опит е достатъчен и кой не е. Има много хора, които десетки години работят на едно място механично, но така и не успяват да усетят работата и да проявяват далновидност към това, което ги очаква. Същевременно има и такива, които работят например пет години, а правят всичко с такъв замах, сякаш цял живот са правили това. Ето защо условно може да кажем, че служител с по-малко от пет години опит в сферата, в инструктажа и подсигуряване на безопасни условия на труд не е подходящ кандидат за тази служба.  Макар и да е достатъчно опитен все пак трябва да споменем, че това лице също трябва да преминава специфично обучение и да го подновяват най-рядко на две години.

        Другото основно нещо, което е условие за заемане на длъжността лице за инструктажи е образованието на кандидата. Предвидено е то да е минимум степен „ бакалавър „ както е определено преди това от Закона за висшето образование. Добър вариант би било бакалавърската степен да е свързана със строителство, инженерна специалност или такава, свързана директно с безопасността на труда.

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Избор на вид ежегодно обучение за представители на ГУТ

Дистанционен курс за Ежегодно обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Собствениците и управителите на фирми в строителния бранш, които работят активно в тази сфера, за наясно, че всяко предприятие с над пет броя служители трябва да основе със заповед Група по условия на труда. Такава група е задължителна във всички звена на предприятието, които наброяват персонал между пет и петдесет души.

След като вече сте наясно кой вид организация по условия на труд ще изберете на вашата фирма, трябва да се пристъпи към избор на хора. Ако приемем, че и това вече е факт, запознатите с темата за учредяване на ГУТ ще пристъпят към ефективността на тази организация, а именно обучението на всеки в компетентността и спецификата на тази позиция.

Работодателите с повече контакти и възможности лесно могат да извикат лектор във фирмата, който да обучи съответните хора. Това разбира се е не лош вариант, ако хората, работещи там, се трудят на смени и могат да останат след работно време или да дойдат по-рано. Тогава биха могли да се формират групи, които да посещават ежегодно обучението, защото както стана ясно, то не е еднократно, а се повтаря всяка година за периода на мандата на ГУТ.

Всяка година обучението може да се извършва и по най-широко разпространения начин, а именно чрез посещението на център за квалификация, който да приема членовете на ГУТ.

В днешно време все повече се налага и нова тенденция за обучение на персонала, а именно дистанционното обучение по интернет. Това също би било хубав вариант за избор. Сертификатът, който обучаваните получават след проведеното онлайн обучение по ЗБУТ, има същата тежест, както всеки такъв, получен чрез горните форми на обучение. Освен това, имайки предвид, че първоначалния курс ще трябва да се повтаря всяка година, дистанционното обучение за представителите на ГУТ може лесно да се осъществи с предишната регистрация в съответния сайт. Още повече, че в сравнение с първото обучение, което трае тридесет часа, а ежегодното шест, при дистанционна форма на обучение по ЗБУТ, второто би преминало почти неусетно.

Независимо кой вариант ще бъде избран, той може да се променя в съответствие с условията, разходите и заетостта на участниците в него и тяхното работно време.

 

Дистанционен курс за Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Необходима

документация за първоначално обучение и заседание на КУТ

Дистанционен курс за Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Учредяването на Комитет по условия на труда е свързано с всяка фирма, която има дори един служител над петдесет. Неговата дейност не е формална, а има връзка с ежедневните процеси във фирмата, като подлежи на проверка от съответните държавни органи. За да може да се докаже, че всичко е наред и спазено, трябва да има последователност във воденето на документация и наличието на задължителна такава.

Обикновено дейността на комитетът започва с обучение на всеки от членовете му. Представителите на КУТ трябва да са назначени със заповед на работодателя. Проведенето им обучение също трябва да се доказва чрез наличието на сертификати, договори с фирмата, в която е проведено обучението ( допуска се всякакъв вид дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ от органи с акредитация ) и всичко свързано с него.

Работата на комитета е свързана с ежеседмични събирания и обсъждания. Макар и с неофициален характер, те трябва да са протоколирани. Може би тази безкрайна хартиена работа ще се стори ненужна и отживяла, но тя трябва да върви паралелно, защото колкото и добре да работи този комитет, при една поверка той ще е подложен на санкции и глоби.

Примерните варианти за протокол от заседание могат да бъдат много, но ето какво трябва да присъства задължително не винаги в този ред, във всеки един такъв. От особено значение е в началото на всеки протокол от заседание да има имената на участниците, датата и посочено лице, което да изпълнява ролята на протоколчик.

Освен това всяко заседание трябва да има попълнен дневен ред, който да се следва. Той е различен в зависимост от проблемите, които ще бъдат обсъждани. Всяка точка се разглежда отделно. И предложенията се записват точка по точка. За да се види ясно, че са разгледани.

Протоколът от заседанието завършва със заключение и конкретна дата за следващо такова, следвайки някаква периодичност, в зависимост от вида дейност на фирмата и натовареността на служителите.

Съгласието на всеки от участниците с дневния ред и взетите решения, както и присъствието им се удостоверява с автентичен подпис в края на документа. Наличието на всеки от тези компоненти в протокола от заседанието гарантира добре свършена работа и спазване на държавните изисквания, което от своя страна ще ви пази от проблеми в бъдеще.

 

Дистанционо обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

5 причини да изберем дистанционното обучение по ЗБУТ

Дистанционо обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Здравословните и безопасни условия на труд (накратко ЗБУТ) са основна предпоставка за успешната реализация на трудовия процес. Те носят комфорт и сигурност на работниците, а това от своя страна доказано повишава производителността на предприятието. Съвременните законови норми изискват специално обособени, преминали подходящо обучение лица да се занимават с въпросите по ЗБУТ във всяка фирма. В тази връзка съществуват два вида такова обучение – на място и дистанционно. Тенденцията днес е все повече хора и най-вече младите да избират втория тип – курса от разстояние, който е по-нов от този със задължително присъствие. Представяме ви 5 причини да изберете дистанционното обучение по ЗБУТ.

1. Спестява пари.

Сравнен с предшественика си, онлайн курсът определено е много по-изгоден от финансова гледна точка. Два са факторите, които обуславят тази му характеристика. На първо място, вече изобщо не е необходимо да се заделят средства за пътни разходи и нощувка. Тази разновидност на обучението се извършва най-често от дома, затова физическото присъствие става излишно. Второ, почти всички такива курсове са с по-ниска такса за участие.

2. Персонализиран подход.

Отличителна черта на обучението по ЗБУТ от разстояние е, че то става индивидуално. По този начин всеки обучаващ се може да си избере удобна дата. Освен това не се налага отсъствието от работа.

3. Практичността на съвременните технологии.

С разрастване на конкуренцията между производителите на компютри, цената на устройствата намалява. Това ги прави достъпни и все повече хора умеят да ги използват добре. Нещо повече, онлайн курсът се провежда чрез специализиран софтуер, който е изключително лесен за използване.

4. Домашния уют.

Кой не би искал да получи допълнителни професионални квалификации, докато си стои вкъщи? Ето че тази възможност е налице при дистанционното обучение по безопасност и здраве.

5. Печели време.

Времето е сред най-ценните ресурси в човешкия живот. Всичко споменато дотук показва, че предпочитайки този курс, вие спестявате ценно време, което можете да прекарате с приятелите си.