Дистанционен курс за Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Дистанционен курс по ЗБУТ за първоначално обучение за представители на КУТ / ГУТ

Необходима

документация за първоначално обучение и заседание на КУТ

Дистанционен курс за Първоначално обучение на КУТ/ГУТ

Учредяването на Комитет по условия на труда е свързано с всяка фирма, която има дори един служител над петдесет. Неговата дейност не е формална, а има връзка с ежедневните процеси във фирмата, като подлежи на проверка от съответните държавни органи. За да може да се докаже, че всичко е наред и спазено, трябва да има последователност във воденето на документация и наличието на задължителна такава.

Обикновено дейността на комитетът започва с обучение на всеки от членовете му. Представителите на КУТ трябва да са назначени със заповед на работодателя. Проведенето им обучение също трябва да се доказва чрез наличието на сертификати, договори с фирмата, в която е проведено обучението ( допуска се всякакъв вид дистанционно или онлайн обучение по ЗБУТ от органи с акредитация ) и всичко свързано с него.

Работата на комитета е свързана с ежеседмични събирания и обсъждания. Макар и с неофициален характер, те трябва да са протоколирани. Може би тази безкрайна хартиена работа ще се стори ненужна и отживяла, но тя трябва да върви паралелно, защото колкото и добре да работи този комитет, при една поверка той ще е подложен на санкции и глоби.

Примерните варианти за протокол от заседание могат да бъдат много, но ето какво трябва да присъства задължително не винаги в този ред, във всеки един такъв. От особено значение е в началото на всеки протокол от заседание да има имената на участниците, датата и посочено лице, което да изпълнява ролята на протоколчик.

Освен това всяко заседание трябва да има попълнен дневен ред, който да се следва. Той е различен в зависимост от проблемите, които ще бъдат обсъждани. Всяка точка се разглежда отделно. И предложенията се записват точка по точка. За да се види ясно, че са разгледани.

Протоколът от заседанието завършва със заключение и конкретна дата за следващо такова, следвайки някаква периодичност, в зависимост от вида дейност на фирмата и натовареността на служителите.

Съгласието на всеки от участниците с дневния ред и взетите решения, както и присъствието им се удостоверява с автентичен подпис в края на документа. Наличието на всеки от тези компоненти в протокола от заседанието гарантира добре свършена работа и спазване на държавните изисквания, което от своя страна ще ви пази от проблеми в бъдеще.